Հայտատու` ՀՀԿոտայքիմարզիՆոր  Հաճընի  համայնքապետարան
ՀՀԿԳՄՍնախարարի 2022 թվականի 17 փետրվարի N08-Նորոշում

ՀայտարարվումէմրցույթՀՀԿոտայքիմարզի   ՆորՀաճընհամայնքի <<Քանաքեռավանիմանկապարտեզ >>  ՀՈԱԿ-ում  ֆիզկուլտհրահանգչի  ՝ 0.5  դրույքաչափով, մեթոդիստի` 0.5 դրույքաչափովևպարուսույցի` 0.5 դրույքաչափով  թափուր  աշխատատեղերը  համալրելու  համար։
Մրցույթինկարող  ենմասնակցելվերոնշյալպաշտոններինԿԳՄՍնախարարի 2024 թվականիմարտի 27-ի N 20-Նհրամանովսահմանվածնախադպրոցականուսումնականհաստատություններիմանկավարժականաշխատողներիպաշտոններինկարագրերիպահանջներինհամապատասխանողանձինք: Մրցույթըանցկացվելուէերկուփուլով՝թեստավորմանևհարցազրույցի՝  ըստՀՀԿԳՄՍնախարարի  25.03.2022թ-ի N 471-Ա/2 հրամանովմշակվածհարցաշարերի:
Մրցույթինմասնակցելուհամարներկայացնել՝
1)
դիմում (Ձև 1).
2)
կրթությանմասինփաստաթուղթ (դիպլոմ).
3)
անձըհաստատողփաստաթուղթ.
4)
աշխատանքայինստաժիվերաբերյալտեղեկանքկամաշխատանքայինգրքույկ (առկայությանդեպքում).
5)
ինքնակենսագրություն (Ձև 4).
6)
մեկլուսանկար` 3x4 չափի.
7)
այլպետություններիքաղաքացիները` ՀայաստանիՀանրապետությունումաշխատելուիրավունքըհավաստողփաստաթուղթ.
8)
ՀայաստանիՀանրապետությանարականսեռիքաղաքացիներըներկայացնումեննաևզինվորականգրքույկկամզինվորականկցագրմանվկայական.
9)
հրատարակվածհոդվածներիցանկկամգիտականկոչումըհավաստողփաստաթղթեր (դրանցառկայությանդեպքում)։
Մրցույթըտեղիկունենա 2024թ. հուլիսի  15 -ին՝ժամը 13։00-ինՀՀԿոտայքիմարզի   Նոր  Հաճըն  համայնքի  <<Քանաքեռավանիմանկապարտեզ>>  ՀՈԱԿ-ում:

Հասցեն՝ՀՀԿոտայքի  մարզ,ՆորՀաճընհամայնք, գ. Քանաքեռավան, 12փ. 1շ. ։

Մրցույթինմասնակցելուհամարփաստաթղթերըընդունվումեն  11.06.2024թ.- 09.07.2024թ.ներառյալ, ամենօրժամը 10:00-17:00-ը՝բացիշաբաթ, կիրակիևայլոչաշխատանքայինօրերից:
Հասցե՝ՀՀԿոտայքի  մարզ, ՆորՀաճընհամայնք, գ. Քանաքեռավան, 12փ. 1շ. ։
Տեղեկություններիհամարզանգահարել +374 93220994
Տնօրեն՝ՀասմիկՄովսիսյան

Աշխատանքիվերաբերյալհայտարարություններ

' /> Հայտատու` ՀՀԿոտայքիմարզիՆոր  Հաճընի  համայնքապետարան
ՀՀԿԳՄՍնախարարի 2022 թվականի 17 փետրվարի N08-Նորոշում

ՀայտարարվումէմրցույթՀՀԿոտայքիմարզի   ՆորՀաճընհամայնքի <<Քանաքեռավանիմանկապարտեզ >>  ՀՈԱԿ-ում  ֆիզկուլտհրահանգչի  ՝ 0.5  դրույքաչափով, մեթոդիստի` 0.5 դրույքաչափովևպարուսույցի` 0.5 դրույքաչափով  թափուր  աշխատատեղերը  համալրելու  համար։
Մրցույթինկարող  ենմասնակցելվերոնշյալպաշտոններինԿԳՄՍնախարարի 2024 թվականիմարտի 27-ի N 20-Նհրամանովսահմանվածնախադպրոցականուսումնականհաստատություններիմանկավարժականաշխատողներիպաշտոններինկարագրերիպահանջներինհամապատասխանողանձինք: Մրցույթըանցկացվելուէերկուփուլով՝թեստավորմանևհարցազրույցի՝  ըստՀՀԿԳՄՍնախարարի  25.03.2022թ-ի N 471-Ա/2 հրամանովմշակվածհարցաշարերի:
Մրցույթինմասնակցելուհամարներկայացնել՝
1)
դիմում (Ձև 1).
2)
կրթությանմասինփաստաթուղթ (դիպլոմ).
3)
անձըհաստատողփաստաթուղթ.
4)
աշխատանքայինստաժիվերաբերյալտեղեկանքկամաշխատանքայինգրքույկ (առկայությանդեպքում).
5)
ինքնակենսագրություն (Ձև 4).
6)
մեկլուսանկար` 3x4 չափի.
7)
այլպետություններիքաղաքացիները` ՀայաստանիՀանրապետությունումաշխատելուիրավունքըհավաստողփաստաթուղթ.
8)
ՀայաստանիՀանրապետությանարականսեռիքաղաքացիներըներկայացնումեննաևզինվորականգրքույկկամզինվորականկցագրմանվկայական.
9)
հրատարակվածհոդվածներիցանկկամգիտականկոչումըհավաստողփաստաթղթեր (դրանցառկայությանդեպքում)։
Մրցույթըտեղիկունենա 2024թ. հուլիսի  15 -ին՝ժամը 13։00-ինՀՀԿոտայքիմարզի   Նոր  Հաճըն  համայնքի  <<Քանաքեռավանիմանկապարտեզ>>  ՀՈԱԿ-ում:

Հասցեն՝ՀՀԿոտայքի  մարզ,ՆորՀաճընհամայնք, գ. Քանաքեռավան, 12փ. 1շ. ։

Մրցույթինմասնակցելուհամարփաստաթղթերըընդունվումեն  11.06.2024թ.- 09.07.2024թ.ներառյալ, ամենօրժամը 10:00-17:00-ը՝բացիշաբաթ, կիրակիևայլոչաշխատանքայինօրերից:
Հասցե՝ՀՀԿոտայքի  մարզ, ՆորՀաճընհամայնք, գ. Քանաքեռավան, 12փ. 1շ. ։
Տեղեկություններիհամարզանգահարել +374 93220994
Տնօրեն՝ՀասմիկՄովսիսյան

Աշխատանքիվերաբերյալհայտարարություններ

' />
Այսօր: Չորեքշաբթի, 19 Հունիսի 2024թ.
Նոր Հաճնի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 93
ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-ՈՒՄ ՖԻԶԿՈՒԼՏ ՀՐԱՀԱՆԳՉԻ` 0.5 ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓՈՎ, ՄԵԹՈԴԻՍՏԻ` 0.5 ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓՈՎ ԵՎ ՊԱՐՈՒՍՈՒՅՑԻ` 0.5 ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓՈՎ ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Արման Սմբատյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
11/06/2024
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
09/07/2024
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտատու` ՀՀԿոտայքիմարզիՆոր  Հաճընի  համայնքապետարան
ՀՀԿԳՄՍնախարարի 2022 թվականի 17 փետրվարի N08-Նորոշում

ՀայտարարվումէմրցույթՀՀԿոտայքիմարզի   ՆորՀաճընհամայնքի <<Քանաքեռավանիմանկապարտեզ >>  ՀՈԱԿ-ում  ֆիզկուլտհրահանգչի  ՝ 0.5  դրույքաչափով, մեթոդիստի` 0.5 դրույքաչափովևպարուսույցի` 0.5 դրույքաչափով  թափուր  աշխատատեղերը  համալրելու  համար։
Մրցույթինկարող  ենմասնակցելվերոնշյալպաշտոններինԿԳՄՍնախարարի 2024 թվականիմարտի 27-ի N 20-Նհրամանովսահմանվածնախադպրոցականուսումնականհաստատություններիմանկավարժականաշխատողներիպաշտոններինկարագրերիպահանջներինհամապատասխանողանձինք: Մրցույթըանցկացվելուէերկուփուլով՝թեստավորմանևհարցազրույցի՝  ըստՀՀԿԳՄՍնախարարի  25.03.2022թ-ի N 471-Ա/2 հրամանովմշակվածհարցաշարերի:
Մրցույթինմասնակցելուհամարներկայացնել՝
1)
դիմում (Ձև 1).
2)
կրթությանմասինփաստաթուղթ (դիպլոմ).
3)
անձըհաստատողփաստաթուղթ.
4)
աշխատանքայինստաժիվերաբերյալտեղեկանքկամաշխատանքայինգրքույկ (առկայությանդեպքում).
5)
ինքնակենսագրություն (Ձև 4).
6)
մեկլուսանկար` 3x4 չափի.
7)
այլպետություններիքաղաքացիները` ՀայաստանիՀանրապետությունումաշխատելուիրավունքըհավաստողփաստաթուղթ.
8)
ՀայաստանիՀանրապետությանարականսեռիքաղաքացիներըներկայացնումեննաևզինվորականգրքույկկամզինվորականկցագրմանվկայական.
9)
հրատարակվածհոդվածներիցանկկամգիտականկոչումըհավաստողփաստաթղթեր (դրանցառկայությանդեպքում)։
Մրցույթըտեղիկունենա 2024թ. հուլիսի  15 -ին՝ժամը 13։00-ինՀՀԿոտայքիմարզի   Նոր  Հաճըն  համայնքի  <<Քանաքեռավանիմանկապարտեզ>>  ՀՈԱԿ-ում:

Հասցեն՝ՀՀԿոտայքի  մարզ,ՆորՀաճընհամայնք, գ. Քանաքեռավան, 12փ. 1շ. ։

Մրցույթինմասնակցելուհամարփաստաթղթերըընդունվումեն  11.06.2024թ.- 09.07.2024թ.ներառյալ, ամենօրժամը 10:00-17:00-ը՝բացիշաբաթ, կիրակիևայլոչաշխատանքայինօրերից:
Հասցե՝ՀՀԿոտայքի  մարզ, ՆորՀաճընհամայնք, գ. Քանաքեռավան, 12փ. 1շ. ։
Տեղեկություններիհամարզանգահարել +374 93220994
Տնօրեն՝ՀասմիկՄովսիսյան

Աշխատանքիվերաբերյալհայտարարություններ

Բոլորը
Տեսահոլովակ
Տեսահոլովակ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք,Նոր Հաճըն
0224 4 25 50
nor-hachn-meriya@mail.ru
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53052630@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՆՈՐ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 209
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner