Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ՆՈՐ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Հաճըն համայնք
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Նոր Հաճըն, 0224 4 25 50, nor-hachn-meriya@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 փետրվարի 2024 թվականի N 490

ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Ղեկավարվելով << Տեղականինքնակառավարմանմասին >> օրենքի 35-րդհոդվածի 1-ինմասի  24-րդկետի, Հողայինօրենսգրքի 66-րդհոդվածի, <<Անշարժգույքիհարկովհարկմաննպատակովանշարժգույքիշուկայականարժեքինմոտարկվածկադաստրայինգնահատմանկարգըսահմանելումասին>> 2019 թվականի նոյեմբերի 19-ի 225-ՆՀայաստանի  Հանրապետությանօրենքով, ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2006 թվականիմայիսի 18-իN 912-Ն, ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2020 թվականիհունիսի 04-ի N 1023-Նորոշմամբ, որոշումեմ. 

1.ՆորՀաճընհամայնքիսեփականությունհանդիսացող (հիմք` 2024 թվականի  փետրվարի 23-ի N 23022024-07-0105վկայական) Նոր Հաճըն համայնքի, Նոր Գեղի գյուղի  Ուսանողական փողոցի 4-րդնրբանցք թիվ 24 հասցեումգտնվող 57,9քմարտաքին մակերեսովավտոտնակը,  07-048-0054-0050 կադաստրայինծածկագրով բնակելի կառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողամասըգնմաննախապատվությանիրավունքով՝ուղղակիվաճառքովօտարելկառույցնիրականացրած  ՎրեժՌաֆիկիՄարգարյանին:

    2.Ընդունելիգիտություն, որ`
     1)շինությանպահպանումըչիխախտումայլանձանցիրավունքներըևօրենքովպահպանվող  շահերը, վտանգչիսպառնում  քաղաքացիներիկյանքինուառողջությանը.

     2) շինությունը  կառուցվածչէՀայաստանիՀանրապետությանհողայինօրենսգրքի 60-րդհոդվածովսահմանված  հողամասերիվրա, ինչպեսնաևինժեներատրանսպորտային  օբյեկտներիօտարմանկամանվտանգությանգոտիներում.
     3) շինությունը կառուցվածչէքաղաքաշինականնորմերիևկանոններիէականխախտումներովևչիառաջացնումհարկադիրսերվիտուտպահանջելուիրավունք:

    3. Ուղղակի  վաճառքի գները  սահմանված են հետևյալ հաշվարկով.                                                          3.1) ավտոտնակի  մեկ քառակուսի մետրի համար` 1969  (մեկ հազար իննը հարյուր վաթսունիննը ) դրամ                                                                                                                                                                                           
3.2)
առանձնացված հողամասի մեկ քառակուսի մետրի կադաստրային արժեքը` 4442 (չորս  հազար  չորս հարյուր քառասուներկու)  դրամ:                                                                                              

       4. ՎրեժՌաֆիկիՄարգարյանըպարտավոր է վճարել.
     1) համայնքապետարանի 900115102221  հաշվեհամարին` 114010  ( հարյուրտասնչորս  հազարտաս ) դրամ` շինությունների գինը.
     2) համայնքապետարանի 900115102122  հաշվեհամարին`  257200  (երկուհարյուր հիսունյոթհազար երկու հարյուր) դրամ՝ հողամասի գինը.

    5. Սահմանել, որ սույն որոշումից ծագող գույքային իրավունքների նոտարական ձևակերպման և պետական գրանցման հետ կապված վճարների ու տուրքերի վճարումը կատարվում է ՎրեժՌաֆիկիՄարգարյանըկողմից:
    6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում  ՎրեժՌաֆիկիՄարգարյանըորոշման ընդունման մասին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                Գ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

 

 

29 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2024                                                                        
ք.Նոր Հաճըն