Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ՆՈՐ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Հաճըն համայնք
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Նոր Հաճըն, 0224 4 25 50, nor-hachn-meriya@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 փետրվարի 2024 թվականի N 491

ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ԸՆԴԼԱՅՄԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

    ՂեկավարվելովՏեղականինքնակառավարմանմասինօրենքի 35-րդհոդվածի 1-ինմասի 22-րդ և 24-րդկետերի, ՀայաստանիՀանրապետությանՀողային օրենսգրքի 66-րդհոդվածի 1-ին մասի 8-րդկետի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի N 286-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 6-րդ կետի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 26-ի N 550-Ն որոշմամբ, Նոր Հաճըն համայնքի ավագանու 2022 թվականի ապրիլի 27-ի թիվ 46-Ն որոշումով՝որոշումեմ.

1.     Աննա Վրույրի, Վրույր Վաղոյի, Դավիթ Վրույրի Նիկողոսյաններին ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող ՆորՀաճընհամայնքի, Մրգաշենգյուղի, 11-րդփողոցիթիվ 14/1 հասցեի (վկայական՝N05092023-07-0138, ծածկագիր՝07-046-0014-0014) բնակավայրերինպատակայիննշանակությանբնակելիկառուցապատման  գործառնականնշանակությանհողամասիընդլայնմաննպատակով՝ՆորՀաճընհամայնքի, Մրգաշենգյուղի, 11-րդփողոցի, 2-րդ նրբանցք,թիվ 2 հասցեի (վկայական՝N13022024-07-0229, ծածկագիր՝07-046-0014-0015)  բնակավայրերինպատակայիննշանակությանբնակելիկառուցապատման  գործառնականնշանակության, 0.0077հա մակերեսովհողամասըուղղակիվաճառքիձևովօտարելվերընշվածանձինգործողկադաստրայինարժեքով:

2.     Ընդունել  իգիտություն, որսույնորոշման 1-ինկետումնշված ուղղակիվաճառքովօտարվող  հողամասըչի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված  հողամասերից, ինչպեսնաևչիգտնվում ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման կամ անվտանգության գոտիներում, չիսահմանափակումայլանձանցիրավունքները:

3.    Սույնորոշման 1-ինկետիմեջնշվածանձանցհետ կնքել հողամասի առուվաճառքի պայմանագիր, որը ենթակա է նոտարական վավերացման, իսկ պայմանագրից բխող իրավունքները՝ պետական գրանցման:

4.    Պարտավորեցնել՝

4.1  Նոր  Հաճընիհամայնքապետարանի 900115102122 հաշվեհամարինվճարելհողամասիկադաստրայինարժեքը՝222338 /երկուհարյուրքսաներկու հազարերեք հարյուրերեսունութ / դրամ:

5.     Սահմանել, որ սույն որոշումից ծագող գույքային իրավունքների նոտարական

  ձևակերպման և պետական գրանցման հետ կապված վճարների ու տուրքերի վճարումը 

  կատարվում է սույնորոշման 1-ինկետիմեջնշվածանձանց կողմից:

6.     Սույնորոշումնուժիմեջէմտնում որոշմանընդունման  մասինիրազեկելունհաջորդողօրվանից:  

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                Գ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

 

 

29 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2024                                                                        
ք.Նոր Հաճըն