Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Հաճըն համայնք
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Նոր Հաճըն, 0224 4 25 50, nor-hachn-meriya@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
01 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի N 1761

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

      Համաձայն «Տեղականինքնակառավարմանմասին» օրենքի 48-րդհոդվածի 1-ինկետի 3-րդենթակետի, ՆորՀաճընհամայնքիավագանու 2021թվականիդեկտեմբերի 29-ի N 54-Աորոշման, ՆորՀաճընհամայնքիղեկավարի 2022 թվականիմարտի 09-ի N37կարգադրությանևհիմքընդունելովՆորՀաճընհամայնքումտեղականվճարներիդրույքաչափինվազեցմանարտոնությունկիրառելուգործընթացնապահովողմշտականհանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 29-իուսումնասիրությանակտը, որոշումեմ.

    1. ՆորՀաճընհամայնքում 2022 թվականի տեղականվճարներիդրույքաչափինվազեցմանարտոնություններկիրառել՝ համաձայնհավելվածի։

     2. Սույնորոշումնուժիմեջէմտնում դեկտեմբերիմեկից:

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳԱԳԻԿ ՄԱԹԵՒՈՍՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Նոր Հաճըն