Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ՆՈՐ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Հաճըն համայնք
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Նոր Հաճըն, 0224 4 25 50, nor-hachn-meriya@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 փետրվարի 2024 թվականի N 486

ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 35-րդհոդվածի 1-ինմասի22-րդկետի, ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2006 թվականիմայիսի 18-ի N 912-Նորոշմամբհաստատվածկարգի 25-րդ, 26-րդ,  30-րդ, 31-րդկետերիև 32-րդկետի «ա» և «բ»  ենթակետերի, ՀայաստանիՀանրապետության 2019թնոյեմբերի 19-իN 225-Նօրենքով, հաշվիառնելով«Լուսագանձ» ՍՊԸ-Իտնօրենիկողմից 11.08.2023թ. տրված եզրակացությունը, ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2020թհունիսի 04-իN 1023-Նորոշմամբ, այնհանգամանքը, որինքնակամիրականացվածկառույցըկառուցվածչէքաղաքաշինականնորմերիևկանոներիէականխախտումներով, դրանցպահպանումըչիխախտումայլանձանցիրավունքներըևօրենքովպահպանվողշահերը, վտանգչիսպառնումքաղաքացիներիկյանքինուառողջությանը, չիառաջացնումհարկադիրսերվիտուտպահանջելուիրավունք, ինքնակամ ձևափոխումնիրականացվածչէաստիճանավանդակներիկամշենքիարտաքինպատերիհաշվին, չեն փոխվելկրողկոնստրուկցիաներն ուսեփականատերերի բաժնայինսեփականությունը, հիմքընդունելով սեփականատիրոջ դիմումը՝որոշումեմ

  1.Վարդան Սամվելի Կարապետյանին և Գայանե Սենեքերիմյանին համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող (հիմք սեփականության վկայական 1336113 և ժառանգության իրավունքի վկայագիր 749-20230614-84-7015242) Նոր Հաճըն համայնքի Տոռոզյան փողոցի 8-րդ շենքի թիվ 3 բնակարանին կից ինքնակամ իրականացված 2,97քմ մակերեսով կառույցը, ինչպես նաև ներքին ձևափոխությունները համարել օրինական /չափագրական տվյալների մուտքագրման տեղեկանք 2023PUWS2W/

2. Սահմանել, որ օրինական են ճանաչվում նաև սույն որոշման 1-ին կետում նշված շենքում առկա, շենքի ծավալից դուրս` բնակարանին կամ ոչ բնակելի տարածքին կից իրականացված բոլոր ինքնակամ կառույցները: 

3. Շինությունների զբաղեցրած հողամասն  անհատույց` բաժնային սեփականության իրավունքով, փոխանցել  Նոր Հաճըն համայնքի Տոռոզյան փողոցի 8-րդ շենքի բնակարանների և ոչ բնակելի տարածքների սեփականատերերին:

4.Վարդան Սամվելի Կարապետյանը և Գայանե Սենեքերիմյանը պարտավոր է ինքնակամ իրականացրած շինության և բացվածքի օրինականացման համար Նոր Հաճընի համայնքապետարանի 900115102221հաշվեհամարին վճարել 2070(երկու հազար յոթանասուն)դրամ, հակառակ դեպքում սույն որոշումը կհամարվի ուժը կորց րած:

   5.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հաստատման պահից:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                Գ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

 

 

29 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2024                                                                        
ք.Նոր Հաճըն