Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնք
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Նոր Հաճն, 0224 4 25 50, nor-hachn-meriya@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
09 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 226

ՆՈՐ ՀԱՃՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 1/2/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՌԵՎՏՐԻ ՍՐԱՀԸ ԵՎ ԴՐԱ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՂեկավարվելովՏեղականինքնակառավարմանմասինօրենքի 35-րդհոդվածի 1-ինմասի     24-րդկետի, Հողայինօրենսգրքի 66-րդհոդվածի, ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2003 թվականիապրիլի 17-ի N 470-Ն, 2006 թվականիմայիսի 18-ի N 912-Ն, 2006 թվականիհունվարի 19-ի N 139-Նորոշումների, հաշվիառնելով Միշա Պիճավի Մուսոյանի համաձայնությունը՝ որոշում եմ.

  1.ՆորՀաճն համայնքիսեփականությունհանդիսացող (հիմք` 2019 թվականի հոկտեմբերի  08-ի N 08102019-07-0107 վկայական) Ազատամարտիկներիփողոցիթիվ 1/2/1 հասցեումգտնվող  24.4  քառակուսիմետրարտաքինմակերեսովառևտրիսրահըևդրապահպանմանուսպասարկմանհամարառանձնացված  27.6 քառակուսիմետրմակերեսովհասարակականկառուցապատմաննշանակությանհողամասըգնմաննախապատվությանիրավունքովուղղակիվաճառքովօտարելկառույցնիրականացրած  ՄիշաՊիճավիՄուսոյանի:
    2.Ընդունելիգիտություն, որ`
     1) շինությանպահպանումըչիխախտումայլանձանցիրավունքներըևօրենքովպահպանվողշահերը, վտանգչի սպառնումքաղաքացիներիկյանքինուառողջությանը.
     2) շինությունըկառուցվածչէՀայաստանիՀանրապետությանհողայինօրենսգրքի 60-րդհոդվածովսահմանվածհողամասերիվրա, ինչպեսնաևինժեներատրանսպորտայինօբյեկտներիօտարմանկամանվտանգությանգոտիներում.
     3) շինությունըկառուցվածչէքաղաքաշինականնորմերիևկանոններիէականխախտումներովևչիառաջացնումհարկադիրսերվիտուտպահանջելուիրավունք:
    

 

 

 

 

 

   3. Ուղղակիվաճառքիգներըսահմանվածենհետևյալհաշվարկով.
    3.1)առևտրի սրահի1 քառակուսիմետրիհամար` 18900 (տասնութ հազար ինը հարյուր) դրամ (տարածագնահատման 8-րդգոտի, կիրառվածգործակիցը` 0.21).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   3.2)
առանձնացվածհողամասի 1 քառակուսիմետրիկադաստրայինարժեքը` 2940 (երկու հազար ինը հարյուր քառասուն) դրամ:
    4. Միշա Պիճավի Մուսոյանը պարտավորէվճարել.
     1) համայնքապետարանի 900115102221 հաշվեհամարին` 461160 (չորս հարյուր վաթսունմեկ հազար հարյուր վաթսուն) դրամ` առևտրի սրահի և աստիճան, հարթակի գինը.
     2) համայնքապետարանի 900115102122 հաշվեհամարին` 81144 (ութսունմեկ հազար հարյուր քառասունչորս) դրամ` հողամասիգինը.
    5.Սահմանել, որսույնորոշումիցծագողգույքայինիրավունքներինոտարականձևակերպմանևպետականգրանցմանհետկապվածվճարներիուտուրքերիվճարումըկատարվումէ Միշա Պիճավի Մուսոյանի կողմից:
    6. Սույնորոշումնուժիմեջէմտնում Միշա Պիճավի Մուսոյանին որոշմանընդունմանմասինիրազեկելունհաջորդողօրվանից:

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳԱԳԻԿ ՄԱԹԵՒՈՍՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Նոր Հաճն